Wait a second
Nepřihlášený uživatel
You are here: UCT PragueKJ  → About us → Projects → Kurz jazykové a odborné přípravy vietnamských studentů
iduzel: 17448
idvazba: 21489
šablona: stranka
čas: 20.4.2024 00:12:04
verze: 5378
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 17448
idvazba: 21489
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'kj.vscht.cz'
jazyk: 'en'
url: '/about-us/projects/17448'
iduzel: 17448
path: 8547/4147/4148/4150/6095/17415/17448
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Kurz jazykové a odborné přípravy vietnamských studentů pro přijetí do prvního ročníku vysokoškolského studia

 

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT Praha) patří mezi největší vzdělávací instituce svého druhu ve střední a východní Evropě. Odborný potenciál a její tradice ji předurčují k výchově celé řady špičkových odborníků. Svým zaměřením a svojí činností navazuje na téměř 200 letou tradici výuky technické chemie v Čechách. Mezi absolventy VŠCHT je možné zařadit řadu známých a významných chemiků jako je např. nositel Nobelovy ceny za chemii Vladimír Prelog nebo objevitel kontaktních čoček Otto Wichterle a mnoho dalších.

Absolutorium VŠCHT Praha je dobrou vstupenkou k perspektivnímu a prestižnímu uplatnění ve výzkumné, technologické i manažerské sféře v České republice i zahraničí. Bez moderní chemie se neobejde medicína, farmacie, počítačové a komunikační technologie, genetika, ochrana životního prostředí, kvalita potravin, zpracování a využití ropy, uhlí, zemního plynu, čistění vody, kosmický výzkum a řada dalších odvětví. Finanční ohodnocení chemických odborníků, technologů a manažerů je vysoce nadprůměrné prakticky ve všech zemích světa.

VŠCHT Praha má čtyři fakulty: Fakultu chemické technologie, Fakultu technologie ochrany prostředí, Fakultu potravinářské a biochemické technologie a Fakultu chemicko-inženýrskou. Na těchto fakultách lze studovat akreditované bakalářské, magisterské a doktorské studijní obory v českém jazyce a některébakalářské a magisterské obory a prakticky všechny doktorské obory v angličtině.

Kurz jazykové a odborné přípravy vietnamských studentů pro přijetí do prvního ročníku vysokoškolského studia (dále jen Kurz jazykové a odborné přípravy) je určen pro vietnamské studenty, kteří chtějí po absolvování tohoto kurzu studovat některý ze studijních programů akreditovaných na VŠCHT Praha v českém jazyce.

Kurz jazykové a odborné přípravy se skládá ze dvou částí – z výuky českého jazyka v rozsahu nejméně 600 hodin a z výuky odborných předmětů v rozsahu cca 100 hodin. Kurz bude ukončen písemnou a ústní zkouškou z českého jazyka a písemnou zkouškou z matematiky a chemie. Účastníkům kurzu, kteří zkoušku úspěšně složí, bude vydáno osvědčení, že dosáhli v českém jazyce úrovně B1, v případě potřeby je zkoušku možno jednou opakovat. Kurz bude zahájen dne 15.9.2015 a jeho konec je naplánován na 14.9.2016. Výuka bude probíhat v učebnách VŠCHT Praha.

Cílem výuky českého jazyka je:

• osvojení si obecného jazyka (slovní zásoba, gramatika)

• aktivní znalost jazyka (konverzace - základní komunikační situace)

• usnadnění nostrifikačních zkoušek pro uznání zahraničního vzdělání úřady České republiky, které je podmínkou pro zápis do studia akreditovaných studijních programů na VŠCHT Praha

• zvládnutí vysokoškolského studia v českém jazyce

• studijní materiál:

New Step by Step, Lída Holá

Do you want to speak Czech?, Helena Remediosová, Olga Čechová

Communicative Czech, Ivana Rešková, Magdalena Pintarová

Cílem výuky odborných předmětů (Základy matematiky a Základy chemie) je:

• rozšíření znalostí českého jazyka o odborný jazyk (terminologie matematiky a chemie)

• usnadnění začátku studia v akreditovaném bakalářském studijním programu na VŠCHT Praha znalosti z těchto předmětů budou využity v prvním ročníku při studiu předmětů Obecná a anorganická chemie I, Matematika I, které jsou součástí studijních plánů prakticky všech bakalářských oborů akreditovaných na VŠCHT Praha

• osvojení si vysokoškolského způsobu studia, které je nezbytné pro úspěšné absolvování akreditovaných bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů

Uchazeči jsou přijímáni do Kurzu jazykové a odborné přípravy na základě průměrného prospěchu ze střední školy z předmětů chemie a matematika na výročních vysvědčeních a závěrečném vysvědčení. Průměrný prospěch z výše uvedených předmětů musí být do 3,0 včetně (platí pro hodnotící systém 1 - 5, kde 1 je nejlepší), nebo ekvivalentní průměr pro jiné systémy hodnocení. Podmínkou přijetí do kurzu je středoškolské vzdělání ukončené maturitou, které musí účastník doložit společně s podáním přihlášky.

Uchazeč, který splnil veškeré stanovené podmínky pro přijetí, bude do Kurzu jazykové a odborné přípravy přijat.

Uchazeč vyplní přihlášku ke studiu v kurzu zveřejněnou na webu VŠCHT Praha zde. Uchazeč odešle vyplněnou přihlášku ke studiu v kurzu na adresu Study & Work, s.r.o. Study & Work, s.r.o., vyřídí s uchazečem veškerou komunikaci týkající se přihlášky, a poté postoupí tuto přihlášku na VŠCHT Praha.

Účastníci Kurzu jazykové a odborné přípravy mohou být ubytováni na kolejích VŠCHT Praha a stravovat se ve stravovacích zařízeních VŠCHT Praha a ČVUT Praha bez nároku na stravovací stipendium ze strany VŠCHT Praha.

Účastníkům Kurzu jazykové a odborné přípravy, kteří úspěšně složí povinné testy a zkoušky, vydá VŠCHT Praha doklad (osvědčení) o absolvování kurzu.

Od okamžiku přijetí do Kurzu jazykové a odborné přípravy bude uchazeči přidělen kurátor ze společnosti Study & Work, s.r.o., na kterého se uchazeč může obrátit s jakýmkoliv dotazem nebo žádostí o pomoc týkajících se:

• pobytu a možností studia v České republice

• studia v Kurzu jazykové a odborné přípravy

• nostrifikace, tj. uznání dosaženého stupně zahraničního vzdělání úřady České republiky

• ubytování v Praze

• výběru vhodného akreditovaného bakalářského nebo magisterského studijního programu a oboru pro studium na VŠCHT Praha

• možností vyzvednutí na letišti nebo nádraží

• všech záležitostí vedoucích k bezproblémovému pobytu uchazeče v České republice

Služeb kurátora může uchazeč využívat až do konce Kurzu jazykové a odborné přípravy.

Updated: 20.4.2016 23:42, Author: Martin Tomeš

A BUILDING A
B BUILDING B 4th Floor - Department of Languages
C BUILDING C
UCT Prague
5 Technická
166 28 Prague 6 – Dejvice
IČO: 60461373
VAT: CZ60461373

Data mail: sp4j9ch

Copyright UCT Prague 2014
Informations provided by Department of International Relations, Department of R&D, technical service by Computer Centre
switch to desktop version